ریل

ریل کشویی

در گذشته برای حرکت کشو در فايل ها و کمدها و کابينت های چوبی از يک زوار چوبی (که روی بدنه متصل می شد) و يک شيار (که روی بدنه کشو ايجاد می شد)، استفاده می شد.

اما امروزه برای حرکت آسان تر کشو، ابزار يا يراقی به نام ريل (کشویی - کابینتی) مورد استفاده قرار می گيرد. اخيرا با پيشرفت تکنولوژی پمپ هايی برای آرام بسته شدن ريل ها به آن ها اضافه شده است.

ريل های برقی جزو جديدترين فناوری های آشپزخانه هستند.

جستجوی شما با هیچ محصولات مطابقت نداشت